Canal Ètic


La Fundació PUIGVERT disposa d'un Sistema Intern d'Informació que permet denunciar, en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Podran utilitzar aquest Sistema Intern d'Informació les persones següents:

• Empleats/des i Patronat
• Professionals autònoms
• Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors
• Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada
• Les persones voluntàries, becàries i persones en períodes de formació
• Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció

Per a la utilització del Sistema Intern d'Informació pot acudir al següent enllaç:

CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

En l'anterior enllaç, també té a la seva disposició la Política del Sistema Intern d'Informació on es regulen els drets i garanties que assisteixen als i les informants.

El Sistema Intern d'Informació no és un servei d'emergència. Les denúncies presentades a través d'aquest canal no rebran una resposta immediata.

En el cas que es vulgui fer una reclamació sobre un tema no penal ni administratiu greu, el Sistema Intern d'Informació no és el canal oficial per a presentar reclamacions. Per a tal fi, la Fundació disposa d'un servei d'Atenció al Pacient/Client on es podran presentar les reclamacions i, també si és el cas, felicitacions de tipus relacional amb la Fundació Puigvert.