Àrees d’atenció

Abordatge 360º, supra-especialització i visió pacient-cèntrica són els pilars del nostre enfocament assistencial.

Els nostres camps d’especialització

La Fundació Puigvert és un dels centres hospitalaris d'Europa amb major volum d'activitat assistencial especialitzada i té una de les plataformes tecnològiques pròpies més àmplies i innovadores.

Andrologia

Proporcionem assistència amb una visió capdavantera, integrativa i multidisciplinària en l'estudi, diagnòstic i tractament de la salut sexual i reproductiva masculina, tant del pacient com de la seva parella. Fundat en 1970, el nostre Servei d'Andrologia va ser pioner en la seva especialitat a l'Estat espanyol i en el món, oferint un enfocament únic i genuí d'aquesta especialitat.

Llegir més

Medicina reproductiva

Proporcionem un enfocament multidisciplinari en l'ús de les tècniques més avançades d’inseminació artificial i fecundació “in vitro”.

Llegir més

Nefrologia

Proporcionem una assistència pionera i d'alta excel·lència clínica en el diagnòstic i tractament de qualsevol patologia renal, incloses les malalties renals minoritàries. A més de ser el primer Servei de Nefrologia d'Espanya, constituït en 1955, la Fundació Puigvert va ser un hospital pioner a impulsar un programa de trasplantament renal de donant viu.

Llegir més

Serveis Assistencials Transversals

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei de Laboratori propi, així com serveis d'Urgències 24/7, Anestesiologia, Radiodiagnòstic, Infermeria Especialitzada, Psicologia Clínica, Documentació Mèdica i  Farmàcia Hospitalària, que tenen com a missió el suport a l'assistència integral, efectiva i humana en les nostres àrees d'especialització, així com promocionar el desenvolupament, coneixement científic i la docència.

Llegir més

Urologia

Proporcionem una assistència urològica integral amb una visió 360º. Fundada com una institució dedicada gairebé exclusivament a la urologia, acumulem una experiència de més de mig segle i comptem amb un equip mèdic de primer nivell i la tecnologia més avançada per al diagnòstic i tractament de totes les patologies urogenitals.

Llegir més
700
Equip humà
20
Unitats especialitzades
6.000
Cirurgies /any
20.000
Urgències /any

Serveis assistencials transversals

Els nostres serveis transversals també es dediquen exclusivament
a l’abordatge de les patologies urològiques, renals, andrològiques i reproductives 

Administració Mèdica i Gestió de Pacients

El Departament de Serveis Mèdico- Administratius i del Servei de Gestió de Pacients fa les tasques administratives necessàries per a programar l'atenció sanitària dels processos assistencials als pacients públics.

Directora de Servei: Dra. Mª Teresa Vernet March

Anestesiologia, Reanimació i Medicina del Dolor

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei d'Anestèsia, Reanimació i Gestió del Dolor especialitzat en l'assistència a pacients en les especialitats pròpies d'aquest hospital. Aprofundeix en el coneixement i dóna suport als altres serveis de la institució a través d'equips multidisciplinaris.

La seva missió és la d'acompanyar, vetllar i protegir els nostres i les nostres pacients en tot moment davant una cirurgia o prova diagnòstica que requereixi d'anestèsia. Des de la fase del preoperatori, fins a la cirurgia o prova diagnòstica, i en la unitat de cures intermèdies. Tot això, en col·laboració amb un equip d'infermeria altament qualificat en anestesiologia i reanimació.

En una primera visita, a més d'un estudi mèdic, es recull tota la informació rellevant sobre l'estat de salut general del o la pacient, a més de resoldre-li qualsevol dubte que pugui tenir sobre el procediment.

Els principals àmbits assistencials d'aquest servei són:

 • Valoració del risc anestèsic i quirúrgic
 • Anestèsia quirúrgica
 • Reanimació postoperatòria (UCIPO)
 • Clínica de dolor

Directora del Servei: Dra. Immaculada Vives Llorente

Consulta aquesta informació abans d'una intervenció quirúrgica o d'una intervenció que requereixi sedació:

Llegir més

Documentació Mèdica

El Servei de Documentació Mèdica té com a missió principal garantir una història clínica única, íntegra, segura i de qualitat, perquè sigui una eina útil en l'assistència dels i les pacients.

A més, dona suport a la recerca, la docència, l'avaluació de la qualitat, la gestió clínica i en els aspectes legals.

El Servei està format per tres unitats:

 • La Unitat d'Arxius vela per la qualitat de les dades de les històries clíniques, digitalitza documentació integrant-la en la història clínica electrònica, i dona suport al personal assistencial, a la docència i a la recerca.
 • La Secretaria d'Informes garanteix el dret d'accés de pacients a la seva història clínica, proporcionant còpies de la documentació clínica i gestionant informes mèdics quan ho sol·liciten.
 • La Unitat de Documentació gestiona la informació clínica per a respondre a una demanda creixent de dades per part de la pròpia institució, així com per a administracions i organismes nacionals i internacionals

Directora de Servei:  Dra. Cristina Danés Vilar

Infermeria Especialitzada

L'equip d'infermeria representa al voltant del 50% del nostre talent. Gràcies a la seva especialització i experiència en la cura de les persones, garanteix una cura integral, enfortint la seva seguretat, qualitat i experiència.

Entenem la cura de pacients com un acte personalitzat, en el qual es té en compte a la persona en totes les seves dimensions: patologia, necessitats, sensibilitat, emocions, vivències, particularitats, hàbits, etc.

El nostre equip d'Infermeria Especialitzada destaca per l'alt nivell d'expertesa i dedicació en les cures urològiques, nefrològics, andrològics i reproductius. Amb 6 especialistes en Infermeria de Pràctica Avançada (EPA), som l'hospital de Barcelona amb el ràtio més alt per nombre de llits d'hospitalització i de professionals d'infermeria de pràctica avançada:

 • Urologia Funcional i Femenina
 • Urologia i Estomateràpia
 • Andrologia
 • Malaltia Renal Crònica
 • Diàlisi Peritoneal
 • Endoscòpia

Directora de Servei:

Esther Franquet Barnils

Llegir més

Farmàcia Hospitalària

El Servei de Farmàcia Hospitalària garanteix l'ús segur, efectiu i eficient dels medicaments que reben els nostres i les nostres pacients, i proporciona una atenció farmacèutica de qualitat.

Actua com a servei de suport de l'activitat assistencial mèdica i quirúrgica. Entre les activitats que es desenvolupen en l'est servei destaquen:

 • l'atenció farmacèutica a l'alta en pacients amb trasplantament renal
 • l'especialització en la preparació de medicaments estèrils d'administració intravesical

Així mateix, realitza activitats dirigides a garantir l'eficàcia i minimitzar la toxicitat de determinats medicaments que poden causar mal renal.

Participa en assajos clínics d'urologia, nefrologia i andrologia, realitzant una gestió integral de la medicació en recerca.

Finalment, duu a terme l'assistència farmacèutica a pacients d'atenció ambulatòria (sense hospitalització) i disposa d'un servei d'enviament de medicació hospitalària a pacients de fora de Barcelona ciutat.

Directora de Servei: María Priegue González

Llegir més

Laboratoris

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei de Laboratori propi que té com a missió el suport a l'assistència integral en les nostres especialitats, desenvolupar coneixement científic i promoure la docència.

El Servei de Laboratori treballa entorn de 9 àrees d'especialització. Disposa d'una àmplia cartera de serveis que inclou la detecció, mesura i/o anàlisi de més de 450 magnituds biològiques i perfils analítics consensuats amb especialistes de les diferents àrees d'atenció de la Fundació Puigvert.

L'activitat global del laboratori es xifra en 100.000 peticions i 800.000 determinacions per any.

Directora de Servei: Dra. Rosario Montañés

Llegir més

Psicologia Clínica

El Servei de Psicologia Clínica col·labora amb els serveis d'Urologia, de Nefrologia, Andrologia i Medicina Reproductiva per a reforçar una atenció integral centrada en la persona, que inclogui els factors biològics, psicològics i socials que intervenen en el problema de salut.

Està format per un equip de vuit persones, quatre d'elles residents en formació com a psicoterapeutes.

L'activitat assistencial consisteix a realitzar una avaluació psicosocial i indicació de la intervenció psicològica dels i les pacients i el seu entorn familiar i a fer costat als equips mèdics en situacions clíniques d'alta complexitat emocional.

La intervenció psicològica és singular per a cada àmbit assistencial. Aquestes es dissenyen des d'un model de pensament psicoterapèutic i poden adoptar diferents modalitats: contenció emocional, assessorament psicoterapèutic i/o psicoteràpia, aplicades de manera individual, parella o en grup, en contextos ambulatori i/o hospitalari.

Oferim el suport psicològic necessari als i les pacients, a l'entorn soci-familiar i als equips assistencials per a l'obtenció dels millors resultats clínics.

Director de Servei: Francesc Maestre Loren

Radiodiagnòstic

Gràcies a un equip format per 40 professionals - incloent a 10 especialistes en radiologia, 8 en infermeria i 15 en tècniques en imatge de diagnòstic - en el Servei de Radiodiagnòstic realitzem més de 150 tipus de proves diagnòstiques i procediments de radiologia intervencionista.

D'aquesta manera, es dóna suport a les diferents especialitats i es generen cada any uns 20.000  diagnòstics per imatge. Els nostres equipaments ens permeten realitzar litotrícies, TACs, Eco Dopplers i Raigs X, entre altres.

Directora de Servei: Dra. Mª José Martínez Barcina

Urgències

El Servei d'Urgències està obert els 365 dies de l'any 24/7 per a atendre qualsevol urgència mèdica relacionada amb les nostres especialitats. La Fundació Puigvert compta amb 4 instal·lacions per a aquest servei i atén al voltant de 20.000 urgències a l'any.

Actualment, està constituït per especialistes en urgències generals que s'han especialitzat a atendre patologies de l'àmbit urològic, andrològic i nefrològic sense perdre la visió global de la persona atesa, amb el suport de residents d'Urologia i Nefrologia i d'altres Serveis Mèdics Transversals:

 • Radiodiagnòstic
 • Laboratori
 • Farmàcia Hospitalària
 • Infermeria Especialitzada
 • Tot l'equip de la Fundació Puigvert

Com a centre monogràfic, les patologies que atén el Servei d'Urgències són molt específiques. Un equip format per professionals de la medicina i de la infermeria, així com d'auxiliars de l'àmbit sanitari i administratiu, conformen una unitat cohesionada dedicada a donar la millor atenció possible.

El bon funcionament d'un Servei d'Urgències es basa en el fet que la totalitat dels i les seus/seves integrants treballin en la mateixa direcció.

Jefe de Servei: Dr. Jaume Borràs Suárez

Administració Mèdica i Gestió de Pacients

El Departament de Serveis Mèdico- Administratius i del Servei de Gestió de Pacients fa les tasques administratives necessàries per a programar l'atenció sanitària dels processos assistencials als pacients públics.

Directora de Servei: Dra. Mª Teresa Vernet March

Anestesiologia, Reanimació i Medicina del Dolor

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei d'Anestèsia, Reanimació i Gestió del Dolor especialitzat en l'assistència a pacients en les especialitats pròpies d'aquest hospital. Aprofundeix en el coneixement i dóna suport als altres serveis de la institució a través d'equips multidisciplinaris.

La seva missió és la d'acompanyar, vetllar i protegir els nostres i les nostres pacients en tot moment davant una cirurgia o prova diagnòstica que requereixi d'anestèsia. Des de la fase del preoperatori, fins a la cirurgia o prova diagnòstica, i en la unitat de cures intermèdies. Tot això, en col·laboració amb un equip d'infermeria altament qualificat en anestesiologia i reanimació.

En una primera visita, a més d'un estudi mèdic, es recull tota la informació rellevant sobre l'estat de salut general del o la pacient, a més de resoldre-li qualsevol dubte que pugui tenir sobre el procediment.

Els principals àmbits assistencials d'aquest servei són:

 • Valoració del risc anestèsic i quirúrgic
 • Anestèsia quirúrgica
 • Reanimació postoperatòria (UCIPO)
 • Clínica de dolor

Directora del Servei: Dra. Immaculada Vives Llorente

Consulta aquesta informació abans d'una intervenció quirúrgica o d'una intervenció que requereixi sedació:

Llegir més

Documentació Mèdica

El Servei de Documentació Mèdica té com a missió principal garantir una història clínica única, íntegra, segura i de qualitat, perquè sigui una eina útil en l'assistència dels i les pacients.

A més, dona suport a la recerca, la docència, l'avaluació de la qualitat, la gestió clínica i en els aspectes legals.

El Servei està format per tres unitats:

 • La Unitat d'Arxius vela per la qualitat de les dades de les històries clíniques, digitalitza documentació integrant-la en la història clínica electrònica, i dona suport al personal assistencial, a la docència i a la recerca.
 • La Secretaria d'Informes garanteix el dret d'accés de pacients a la seva història clínica, proporcionant còpies de la documentació clínica i gestionant informes mèdics quan ho sol·liciten.
 • La Unitat de Documentació gestiona la informació clínica per a respondre a una demanda creixent de dades per part de la pròpia institució, així com per a administracions i organismes nacionals i internacionals

Directora de Servei:  Dra. Cristina Danés Vilar

Infermeria Especialitzada

L'equip d'infermeria representa al voltant del 50% del nostre talent. Gràcies a la seva especialització i experiència en la cura de les persones, garanteix una cura integral, enfortint la seva seguretat, qualitat i experiència.

Entenem la cura de pacients com un acte personalitzat, en el qual es té en compte a la persona en totes les seves dimensions: patologia, necessitats, sensibilitat, emocions, vivències, particularitats, hàbits, etc.

El nostre equip d'Infermeria Especialitzada destaca per l'alt nivell d'expertesa i dedicació en les cures urològiques, nefrològics, andrològics i reproductius. Amb 6 especialistes en Infermeria de Pràctica Avançada (EPA), som l'hospital de Barcelona amb el ràtio més alt per nombre de llits d'hospitalització i de professionals d'infermeria de pràctica avançada:

 • Urologia Funcional i Femenina
 • Urologia i Estomateràpia
 • Andrologia
 • Malaltia Renal Crònica
 • Diàlisi Peritoneal
 • Endoscòpia

Directora de Servei:

Esther Franquet Barnils

Llegir més

Farmàcia Hospitalària

El Servei de Farmàcia Hospitalària garanteix l'ús segur, efectiu i eficient dels medicaments que reben els nostres i les nostres pacients, i proporciona una atenció farmacèutica de qualitat.

Actua com a servei de suport de l'activitat assistencial mèdica i quirúrgica. Entre les activitats que es desenvolupen en l'est servei destaquen:

 • l'atenció farmacèutica a l'alta en pacients amb trasplantament renal
 • l'especialització en la preparació de medicaments estèrils d'administració intravesical

Així mateix, realitza activitats dirigides a garantir l'eficàcia i minimitzar la toxicitat de determinats medicaments que poden causar mal renal.

Participa en assajos clínics d'urologia, nefrologia i andrologia, realitzant una gestió integral de la medicació en recerca.

Finalment, duu a terme l'assistència farmacèutica a pacients d'atenció ambulatòria (sense hospitalització) i disposa d'un servei d'enviament de medicació hospitalària a pacients de fora de Barcelona ciutat.

Directora de Servei: María Priegue González

Llegir més

Laboratoris

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei de Laboratori propi que té com a missió el suport a l'assistència integral en les nostres especialitats, desenvolupar coneixement científic i promoure la docència.

El Servei de Laboratori treballa entorn de 9 àrees d'especialització. Disposa d'una àmplia cartera de serveis que inclou la detecció, mesura i/o anàlisi de més de 450 magnituds biològiques i perfils analítics consensuats amb especialistes de les diferents àrees d'atenció de la Fundació Puigvert.

L'activitat global del laboratori es xifra en 100.000 peticions i 800.000 determinacions per any.

Directora de Servei: Dra. Rosario Montañés

Llegir més

Psicologia Clínica

El Servei de Psicologia Clínica col·labora amb els serveis d'Urologia, de Nefrologia, Andrologia i Medicina Reproductiva per a reforçar una atenció integral centrada en la persona, que inclogui els factors biològics, psicològics i socials que intervenen en el problema de salut.

Està format per un equip de vuit persones, quatre d'elles residents en formació com a psicoterapeutes.

L'activitat assistencial consisteix a realitzar una avaluació psicosocial i indicació de la intervenció psicològica dels i les pacients i el seu entorn familiar i a fer costat als equips mèdics en situacions clíniques d'alta complexitat emocional.

La intervenció psicològica és singular per a cada àmbit assistencial. Aquestes es dissenyen des d'un model de pensament psicoterapèutic i poden adoptar diferents modalitats: contenció emocional, assessorament psicoterapèutic i/o psicoteràpia, aplicades de manera individual, parella o en grup, en contextos ambulatori i/o hospitalari.

Oferim el suport psicològic necessari als i les pacients, a l'entorn soci-familiar i als equips assistencials per a l'obtenció dels millors resultats clínics.

Director de Servei: Francesc Maestre Loren

Radiodiagnòstic

Gràcies a un equip format per 40 professionals - incloent a 10 especialistes en radiologia, 8 en infermeria i 15 en tècniques en imatge de diagnòstic - en el Servei de Radiodiagnòstic realitzem més de 150 tipus de proves diagnòstiques i procediments de radiologia intervencionista.

D'aquesta manera, es dóna suport a les diferents especialitats i es generen cada any uns 20.000  diagnòstics per imatge. Els nostres equipaments ens permeten realitzar litotrícies, TACs, Eco Dopplers i Raigs X, entre altres.

Directora de Servei: Dra. Mª José Martínez Barcina

Urgències

El Servei d'Urgències està obert els 365 dies de l'any 24/7 per a atendre qualsevol urgència mèdica relacionada amb les nostres especialitats. La Fundació Puigvert compta amb 4 instal·lacions per a aquest servei i atén al voltant de 20.000 urgències a l'any.

Actualment, està constituït per especialistes en urgències generals que s'han especialitzat a atendre patologies de l'àmbit urològic, andrològic i nefrològic sense perdre la visió global de la persona atesa, amb el suport de residents d'Urologia i Nefrologia i d'altres Serveis Mèdics Transversals:

 • Radiodiagnòstic
 • Laboratori
 • Farmàcia Hospitalària
 • Infermeria Especialitzada
 • Tot l'equip de la Fundació Puigvert

Com a centre monogràfic, les patologies que atén el Servei d'Urgències són molt específiques. Un equip format per professionals de la medicina i de la infermeria, així com d'auxiliars de l'àmbit sanitari i administratiu, conformen una unitat cohesionada dedicada a donar la millor atenció possible.

El bon funcionament d'un Servei d'Urgències es basa en el fet que la totalitat dels i les seus/seves integrants treballin en la mateixa direcció.

Jefe de Servei: Dr. Jaume Borràs Suárez