Política d'atenció a la ciutadania


La Fundació

La Fundació, com a tal, està cridada a servir a l’interès general, entenent que l’interès comú té, com a primer referent, la dignitat de la persona així com el respecte als seus drets. La raó de ser de la Fundació, Missió i Valors, així com el seu Codi ètic estan publicats en aquesta pàgina web, són coneguts pels seus i seves col·laboradors/es i són de fàcil accés públic. La Fundació ha de centrar-se i posar èmfasi en el compliment de la seva missió i aplicació dels seus valors tal com es defineixen en aquesta introducció.

Principis que aplica el seu codi ètic en les diferents activitats de la Fundació, pel que fa a la ciutadania amb qui es relaciona. 

Els principis que guien als col·laboradors i les col·laboradores de la Fundació Puigvert, en els diferents vessants en què treballa són:

 1. En l’àmbit general, pel que fa als seus clients i familiars, la Fundació respecta els principis de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, la Convenció de Drets dels Infants, els drets i deures dels pacients establerts pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la llei 41/2002, bàsica, reguladora de l’autonomia del i la pacient i dels drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica. Pel que respecta als seus col·laboradors i col·laboradores està compromesa amb la no discriminació per raó de raça, color, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, discapacitat, orientació sexual, ideologia, opinions polítiques, religió o qualsevol altra condició personal, física o social dels seus col·laboradors/es, així com la igualtat d’oportunitats entre ells. La Fundació garanteix, de manera proactiva el dret a la intimitat i la confidencialitat de les dades que li són confiades com a responsable o encarregat del seu tractament. La Fundació aplica sense reserves la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. La informació no pública que sigui propietat o estigui en custòdia de la Fundació tindrà, amb caràcter general, la consideració d’informació confidencial i estarà subjecta a secret professional, sense que el seu contingut pugui ser facilitat a tercers.
 2. En l'activitat assistencial, els i les pacients es tracten des d'una perspectiva biològica i des del punt de vista cultural, psicològic i social. El procés assistencial està enfocat a assolir un diagnòstic segur i una terapèutica efectiva tan aviat com sigui possible, sense deixar de tenir com a eix central la qualitat de vida de la persona malalta i la seva llibertat de decisió, vetllant per l’efectiva protecció de la seva intimitat i autonomia.
 3. En l’àmbit jurídic-social, la Fundació, per garantir la seva continuïtat i assoliment de la seva missió, ha de ser gestionada amb criteris empresarials. Aquests criteris estaran presidits per principis de responsabilitat social i ètica comercial, quedant proscrita la utilització de pràctiques comercials abusives, competència deslleial o publicitat enganyosa.
 4. En l’àmbit social i mediambiental, la Fundació és una Institució que creu fermament que les entitats, especialment les que dediquen la seva activitat al servei dels pacients, han de manifestar una especial sensibilitat pel que fa a la seva responsabilitat social. Per aquest motiu, la Fundació centra principalment les seves accions en responsabilitat social corporativa a realitzar, de la manera més eficient i amb la màxima qualitat, la seva activitat assistencial i d'educació sanitària per pacients i familiars, mitjançant activitats internes i externes com campanyes d’educació i divulgació sanitàries, col·laboració i interlocució continuada amb entitats, associacions i escoles, etc. L’aplicació de la Responsabilitat social corporativa a la Fundació Puigvert abasta també el consum responsable, l’estalvi energètic, l’adequada gestió de residus i la cura mediambiental minimitzant, en la mesura del possible, l’impacte negatiu que puguin tenir les seves activitats, amb sintonia i compromís de contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. La Fundació també potencia l’impuls de la docència i la recerca i d’altres aspectes dirigits a propiciar el benestar dels col·laboradors/es o del seu entorn social.

Pel que respecta a la participació ciutadana, la Fundació es proposa

 • Escoltar i conèixer de forma detallada les expectatives, necessitats i demandes dels nostres clients actuant de forma continuada i interactiva amb associacions i entitats representatives.

 • Disposar de canals institucionals accessibles de participació ciutadana i procurar que els professionals siguin proactius en la recepció i canalització adient de les opinions.

 • Afrontar les queixes o disconformitats dels usuaris i les usuàries i dels seus familiars com una clara oportunitat de millora.

Pel que fa a la qualitat assistencial, la Fundació té com a objectius

 • En la mesura de les seves possibilitats, agilitar els tràmits que la ciutadania precisi.

 • Anticipar les necessitats dels i les pacients i acompanyants a qualsevol altre interès.

 • Vetllar per oferir serveis accessibles, efectius, que estiguin alineats amb l’evidència científica.

 •  Vetllar per a la millor capacitat resolutiva.

 • Promoure la cultura de Seguretat del Pacient.

 • Promoure la millora continua en la prestació i organització, aplicant la més avançada tecnologia disponible, que es pugui assolir, tant en comunicació com en gestió de cues, etc.

 • Promoure una adequada motivació i desenvolupament professional com eina de garantia de qualitat.

 • Analitzar proactivament la qualitat tècnica i percebuda de l’assistència a la Fundació Puigvert.

 • Informar adequadament sobre els processos i ajudar a la presa de decisions autònoma i responsable dels i les pacients sobre el seu procés assistencial.

 • Formació de pacients i familiars.