Avís legal


Consentiment

El simple fet de navegar per la Web de Fundació Puigvert i, especialment, la utilització dels formularis als quals des d'ella es pot accedir, implica el seu consentiment efectiu i formal al contingut d'aquest document i al de la Política de privacitat de la Fundació Puigvert que vostè pot consultar en aquest enllaç.

Política legal

Aquesta web s'ha activat l'1 de febrer de 2023. La Fundació Puigvert adverteix que algun dels continguts o funcionalitats poden ser objecte de revisió en aquesta fase de llançament.

Informació legal

La Fundació Puigvert té per objecte proporcionar assistència integral, efectiva i humana en urologia, nefrologia, andrologia i reproducció humana assistida, i promocionar el desenvolupament i el coneixement científic d'aquestes especialitats, amb activitats de docència, formació, recerca, divulgació i educació per a la salut.

Condicions d'ús

L'accés a aquesta pàgina web implica l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'utilització d'aquesta pàgina, detallades en totes les seves notes i polítiques legals quant a protecció de dades, propietat intel·lectual, mesures de seguretat i jurisdicció competent. L'accés, doncs, a aquesta pàgina és per compte i risc de l'usuari.

Queden prohibits els enllaços a pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes o qualsevol altra que ofereixi informació falsa o perjudiqui la Fundació Puigvert o qualsevol dels altres col·laboradors o usuaris.

La Fundació Puigvert revisa i actualitza la informació continguda en aquesta pàgina, però no garanteix que la informació sigui correcta. En conseqüència, no es responsabilitza pels danys causats sobre la base de decisions preses partint d'informacions preses dels continguts publicats en aquesta pàgina.

Protecció de dades i consentiment

 1. La Fundació Puigvert posa en coneixement dels Interessats: pacients, usuaris, candidats i qualsevol altra persona que accedeixi a la web que es compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, ja que es considera que la privacitat dels Interessats i el secret i seguretat de les dades personals que es puguin facilitar mitjançant aquest servei, necessàriament requereix l'adopció de mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accessos no autoritzats i robatori de les dades personals facilitades, en el seu cas, tenint en compte l'estat de la tecnologia, naturalesa de les dades i riscos als quals es troben exposats.
 2. En conseqüència la Fundació Puigvert realitzarà el tractament de les dades personals facilitades pels usuaris, de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, LOPD), de manera confidencial i amb les mesures de seguretat requerides  per aquesta llei i pel  reglament europeu de protecció de dades RGPD EU 2016/679.
 3. La legislació vigent en matèria de protecció de dades imposa una sèrie d'obligacions i estableix així mateix els drets de les persones en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per al correcte coneixement i, en el seu cas, exercici dels drets que poguessin correspondre-li, és necessari que l'usuari de la pàgina web llegeixi detingudament aquest avís i altres notes legals que figurin en la pàgina web.
 4. La Fundació Puigvert es reserva el dret a modificar el present avís per a adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials així com modificacions o pràctiques de la indústria. En aquests casos s'avisarà en la present pàgina web amb antelació prudencial dels canvis que es vagin a produir en la política de protecció de dades i de quan començaran a assortir plens efectes. En termes de la mateixa LOPD, s'entén per dades de caràcter personal qualsevol informació corresponent a persones físiques identificades o identificables.
 5. Les úniques dades personals als quals la Fundació Puigvert tindrà accés, seran aquells facilitats pel mateix usuari i davant la cessió dels quals hagi estat informat. L'usuari ha de tenir en compte que existeixen unes certes cessions de dades que són necessàries perquè la fundació pugui realitzar la prestació encarregada o la seva activitat principal.
 6. L'usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a la fundació són certs i es fa responsable de comunicar a la companyia qualsevol modificació en aquests.
 7. La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació establerta, en el seu cas, per la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als quals l'usuari decideixi accedir, i prestació d'informació i productes oferts per la Fundació Puigvert.
 8. Els usuaris tenen reconeguts els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, supressió, limitació del tractament i a la portabilitat, així com el dret a ser informats de les cessions realitzades, respecte a les seves dades personals, que no es trobin emparades per l'aquí previst o el que estableixi la legislació vigent. En aquest sentit, l'usuari o el seu representant legal degudament acreditat, podrà exercitar mitjançant sol·licitud dirigida a la Fundació Puigvert, per correu ordinari, aportant còpia del seu DNI o document acreditatiu de la representació, a la següent adreça: Fundació Puigvert, a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades, carrer Cartagena, número 340, de Barcelona; o bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça: dpd@fundacio-puigvert.es

Seguretat en la xarxa

L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Així, queda informat i advertit a través d'aquest avís que els mitjans emprats en Internet no són infal·libles i, per tant, la Fundació Puigvert no pot fer-se responsable de pràctiques en les quals l'usuari no assumeixi el nivell adequat de seguretat ni la diligència deguda, ni tampoc de les seves conseqüències. L'usuari, doncs, ha de ser conscient que per definició, Internet és una eina oberta i global. Per tot l'anterior, doncs, es recomana a l'usuari la màxima diligència en aquesta matèria i la utilització de tots els mecanismes de seguretat que tingui al seu abast.

Algunes pàgines de la web de Fundació Puigvert poden utilitzar "cookies". Aquestes "cookies" no són invasives, ni nocives, només informen el sistema de la configuració triada per l'usuari, però no reconeixen automàticament cap dada referent a la identitat de les persones que visiten la nostra web. Si l'usuari ho desitja, pot denegar tota "cookie" des de l'opció adequada del seu propi navegador.

L'accés a la web no implica l'obligació, per part de Fundació Puigvert, de controlar l'absència de virus o de qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'usuari en tot cas, disposar de les eines adequades per a la detecció i eliminació d'aquests elements informàtics nocius.

 

Propietat intel·lectual

 1. Tots els continguts i elements gràfics (imatges, sons, textos, logos, codi font ...) que formen part de la pàgina web www.fundacio-puigvert.es són de titularitat exclusiva de Fundació Puigvert o de terceres persones que han autoritzat l'ús en la Fundació Puigvert pel que queden protegits per la vigent Llei de Propietat Intel·lectual, aprovada per Reial decret legislatiu 1 / 1996, i les seves successives modificacions, a excepció del que es preveu en l'article 13.
 2. L'accés als continguts propis de Propietat intel·lectual per part de l'usuari, no transfereix cap dret sobre aquests. En aquest sentit, qualsevol ús o reproducció que facin les persones usuàries d'aquests continguts, o altres que es puguin incloure en un futur, hauran de fer-se seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa comentada.
 3. En concret, queda prohibida la reproducció (excepte per a un ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts d'aquesta pàgina, sense el consentiment escrit del titular (Fundació Puigvert). A aquest efecte, l'interessat haurà de dirigir-se a l'entitat a la següent adreça de correu electrònic:  comunicacio@fundacio-puigvert.es
 4. Tampoc es podran realitzar enllaços a aquesta pàgina web sense el consentiment del titular i només es permetran enllaços a la pàgina principal d'aquesta web. Així doncs, per a establir el link d'aquesta pàgina web amb altres pàgines, haurà de sol·licitar el consentiment de l'adreça de la Fundació Puigvert, dirigint-se per escrit al domicili social o al següent correu electrònic: comunicacio@fundacio-puigvert.es

Jurisdicció competent

Per a la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que pogués suscitar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l'usuari, i sense perjudici de la competència que resulti per ministeri de llei, l'usuari se sotmet voluntàriament i de manera expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.