Serveis Assistencials Transversals

Els nostres serveis assistencials transversals també es dediquen exclusivament a l'abordatge de les patologies urològiques, renals, andrològiques i reproductives
Pedir cita

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei de Laboratori propi, així com de serveis d'Urgències 24/7, Anestesiologia, Radiodiagnòstic, Infermeria especialitzada, Psicologia Clínica, Documentació Mèdica i Farmàcia Hospitalària, que tenen com a missió el suport a l'assistència integral, efectiva i humana en les nostres àrees d'especialització. A més, els Serveis Assistencials Transversals promocionen la recerca i el desenvolupament de coneixement científic-tecnològic, així com la docència.

Unitats de Serveis Assistencials Transversals

Assajos Clínics

Realitzen assajos clínics amb medicaments, investigacions clíniques amb productes sanitaris, estudis amb mostres biològiques, estudis epidemiològics i estudis observacionals.

A la Fundació Puigvert es realitzen projectes de recerca clínica propis o promoguts per promotors externs privats, públics o societats científiques.

A través de l’Àrea de Suport a la Recerca es realitzen assajos clínics amb medicaments, investigacions clíniques amb productes sanitaris, estudis amb mostres biològiques, estudis epidemiològics i estudis observacionals.

Coordinadora de Recerca i presidenta del CEIm de la Fundació Puigvert: Dra. Sílvia Mateu

Cap de l'unitat: Assajos Clínics
Realitzen assajos clínics amb medicaments, investigacions clíniques amb productes sanitaris, estudis amb mostres biològiques, estudis epidemiològics i estudis observacionals.
Administració Mèdica i Gestió de Pacients

Gestionem l'atenció sanitària dels processos assistencials als pacients públics.

El Departament de Serveis Mèdico- Administratius i del Servei de Gestió de Pacients, fa les tasques administratives necessàries per a programar l'atenció sanitària dels processos assistencials als pacients públics.

Directora de Servei: Dra. Mª Teresa Vernet March

Gestionem l'atenció sanitària dels processos assistencials als pacients públics.
Anestesiologia, Reanimació i Medicina del Dolor

Acompanyar, vetllar i protegir, en tot moment davant una cirurgia o prova diagnòstica que requereixi d'anestèsia.

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei d'Anestèsia, Reanimació i Gestió del Dolor especialitzat en l'assistència a pacients en les especialitats pròpies d'aquest hospital.

La seva missió és la d'acompanyar, vetllar i protegir els i les nostres pacients en tot moment davant una cirurgia o prova diagnòstica que requereixi d'anestèsia. Des de la fase del preoperatori, fins a la cirurgia o prova diagnòstica, i en la unitat de cures intermèdies. Tot això, en col·laboració amb un equip d'infermeria altament qualificat en anestesiologia i reanimació.

En una primera visita, a més d'un estudi mèdic, es recull tota la informació rellevant sobre l'estat de salut general de l'o la pacient, a més de resoldre-li qualsevol dubte que pugui tenir sobre el procediment.

Els principals àmbits assistencials d'aquest servei són:

 • Valoració del risc anestèsic i quirúrgic
 • Anestèsia quirúrgica
 • Reanimació postoperatòria (UCIPO)
 • Clínica de dolor

Consulta aquesta informació abans d'una intervenció quirúrgica o d'una intervenció que requereixi sedació.

Cap de l'unitat: Inmaculada Vives Llorente
Aprofundim en el coneixement en anestesiologia i medicina del dolor, i donem suport als altres serveis de la institució a través d'equips multidisciplinaris.
Documentació Mèdica

Integritat i qualitat de la informació, història clínica única i suport a la docència i a la recerca

El Servei de Documentació Mèdica té com a missió principal garantir una història clínica única, íntegra, segura i de qualitat, perquè sigui una eina útil en l'assistència dels i les pacients.

A més, dona suport a la recerca, la docència, l'avaluació de la qualitat, la gestió clínica i en els aspectes legals.

El Servei està format per tres unitats:

 • La Unitat d'Arxius vetlla per la qualitat de les dades de les històries clíniques, digitalitza documentació integrant-la en la història clínica electrònica, i dóna suport al personal assistencial, a la docència i a la recerca
 • La Secretaria d'Informes garanteix el dret d'accés de pacients a la seva història clínica, proporcionant còpies de la documentació clínica i gestionant informes mèdics quan ho sol·liciten
 • La Unitat de Documentació gestiona la informació clínica per a respondre a una demanda creixent de dades per part de la pròpia institució, així com per a administracions i organismes nacionals i internacionals
Cap de l'unitat: Cristina Danés Vilar
Garantim una història clínica única, íntegra, segura i de qualitat, perquè sigui una eina útil en l'assistència dels nostres i les nostres pacients.
Infermeria especialitzada

Especialització, experiència, cura de les persones. Infermeria representa el 50% del nostre talent.

L'equip d'infermeria representa al voltant del 50% del nostre talent. Gràcies a la seva especialització i experiència en la cura de les persones, garanteix una cura integral enfortint la seva seguretat, qualitat i experiència.

Entenem la cura de pacients com un acte personalitzat, en el qual es té en compte a la persona en totes les seves dimensions: patologia, necessitats, sensibilitat, emocions, vivències, particularitats, hàbits, etc.

El nostre equip d'Infermeria Especialitzada destaca per l'alt nivell d'expertesa i dedicació en les cures urològiques, nefrològiques, andrològiques i reproductives. Amb 12 especialistes en Infermeria de Pràctica Avançada (EPA), som l'hospital de Barcelona amb la ràtio més alta per nombre de llits d'hospitalització i de professionals d'infermeria de pràctica avançada:

 • Urologia Funcional i Femenina
 • Urologia i Estomateràpia
 • Andrologia
 • Malaltia Renal Crònica
 • Hipertensió i prevenció del dany renal
 • Diàlisi Peritoneal
 • Endoscòpia
 • Reproducció assistida
 • Gestió de casos i preparació d'ingressos i altes

Consulta aquí més informació sobre el nostre equip d'infermeria especialitzada.

Cap de l'unitat: Esther Franquet Barnils
Entenem la cura com un acte personalitzat, en el qual es té en compte a la persona en totes les seves dimensions: patologia, necessitats, sensibilitat, emocions, vivències, particularitats, hàbits...
Farmàcia Hospitalària

Seguretat, eficàcia i qualitat en l'administració de medicaments als i les nostres pacients.

El Servei de Farmàcia Hospitalària actua com a servei de suport de l'activitat assistencial mèdica i quirúrgica. Entre les activitats que es desenvolupen en l'aquest servei destaquen:

 • l'atenció farmacèutica a l'alta de pacients amb trasplantament renal
 • l'especialització en la preparació de medicaments estèrils d'administració intravesical

Així mateix, realitza activitats dirigides a garantir l'eficàcia i minimitzar la toxicitat de determinats medicaments que poden causar dany renal.

Participa en assajos clínics d'urologia, nefrologia i andrologia realitzant una gestió integral de la medicació en recerca.

Finalment, duu a terme l'assistència farmacèutica a pacients d'atenció ambulatòria (sense hospitalització) i disposa d'un servei d'enviament de medicació hospitalària a pacients de fora de la ciutat de Barcelona.

Cap de l'unitat: María Priegue González
Garantim l'ús segur, efectiu i eficient dels medicaments que reben els i les nostres pacients, i proporcionem una atenció farmacèutica de qualitat.
Laboratoris

Assistència integral, desenvolupament, coneixement científic. El nostre Servei de Laboratoris treballa entorn de 9 àrees d'especialització

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei de Laboratori propi que dona suport a l'assistència integral, humana i efectiva en Urologia, Nefrologia i Andrologia, i promociona el desenvolupament, coneixement científic i la docència.

El Servei de Laboratori treballa entorn de 9 àrees d'especialització:

 • Anatomia patològica
 • Bioquímica
 • Genètica molecular
 • Hematologia i hemostàsia
 • Immunologia
 • Litiasi urinària
 • Microbiologia
 • Seminología clínica
 • Seminología i embriologia

Disposa d'una àmplia cartera de serveis que inclou la detecció, mesura i/o anàlisi de més de 450 magnituds biològiques i perfils analítics consensuats amb especialistes de les diferents àrees d'atenció de la Fundació Puigvert.

L'activitat global del laboratori és de l'ordre de 100.000 peticions i 800.000 determinacions a l'any.

Consulta aquí més informació sobre els diferents laboratoris.

Cap de l'unitat: Rosario Montañés Bermúdez
Tenim un Servei de Laboratori propi, i rebem prop de 100.000 peticions i 800.000 determinacions a l'any.
Psicologia clínica

Assistència, suport i acompanyament a nens i nenes, adolescents i adults.

El Servei de Psicologia Clínica és un servei de suport vinculat als serveis d'Urologia, de Nefrologia, Andrologia i Medicina Reproductiva que dona assistència, suport i acompanyament als i les nostres pacients.

Està format per un equip de vuit persones, quatre d'elles residents.

Les intervencions són individuals, de parella o grupals. S'atenen nens i nenes, adolescents i adults. Algunes d'aquestes intervencions es coordinen amb altres professionals si el cas així ho requereix.

Les visites a pacients hospitalitzats/des depenen de les demandes específiques i constitueixen un volum significatiu de l'activitat global.

Cap de l'unitat: Francesc Maestre Loren
Donem assistència, suport i acompanyament als i les nostres pacients a qualsevol fase de la vida.
Radiodiagnòstic

Diagnòstic per imatge i intevencionisme. Donem suport a les diferents especialitats i es generen cada any uns 20.000  diagnòstics per imatge.

Gràcies a un equip format per 40 professionals - incloent a 10 especialistes en radiologia, 8 en infermeria i 15 en tècniques en imatge de diagnòstic - en el Servei de Radiodiagnòstic realitzem més de 150 tipus de proves diagnòstiques i procediments de radiologia intervencionista.

D'aquesta manera, es dóna suport a les diferents especialitats i es generen cada any uns 20.000  diagnòstics per imatge. Els nostres equipaments ens permeten realitzar litotrícies, TACs, Eco Dopplers i Raigs X, entre altres.

Cap de l'unitat: Mª José Martínez Barcina
Realitzem més de 150 tipus de proves diagnòstiques i procediments de radiologia intervencionista.
Urgències

365 dies de l'any, 7 dies a la setmana, 24h al dia, per a atendre qualsevol urgència mèdica relacionada amb les nostres especialitats.

El Servei d'Urgències està obert els 365 dies de l'any 24/7 per a atendre qualsevol urgència mèdica relacionada amb les nostres especialitats. La Fundació Puigvert compta amb 4 instal·lacions per a aquest servei i atén al voltant de 20.000 urgències a l'any.

Actualment, està constituït per especialistes en urgències generals que s'han especialitzat a atendre patologies de l'àmbit urològic, andrològic i nefrològic sense perdre la visió global de la persona atesa, amb el suport de residents d'Urologia i Nefrologia i d'altres Serveis Mèdics Transversals:

 • Radiodiagnòstic
 • Laboratori
 • Farmàcia Hospitalària
 • tot l'equip de la Fundació Puigvert

Com a centre monogràfic, les patologies que atén el Servei d'Urgències són molt específiques. Un equip format per professionals de la medicina i de la infermeria, així com d'auxiliars de l'àmbit sanitari i administratiu, conformen una unitat cohesionada dedicada a donar la millor atenció possible.

El bon funcionament d'un Servei d'Urgències es basa en el fet que la totalitat dels i les seus/seves integrants treballin en la mateixa direcció.

Cap de l'unitat: Jaume Borràs Suárez
Comptem amb 4 instal·lacions per a aquest servei i atenem al voltant de 20.000 urgències a l'any, tant pel sistema sanitari públic com pel privat.

Diagnòstic Genètic per a malalties renals

Les Malalties Renals Hereditàries (MRH) són la principal causa de malaltia renal crònica en la infància i en un 15-20% de pacients en edat adulta.

L'infradiagnòstic d'aquest tipus de malalties  és superior al 40%, en part degut a què, en una gran proporció de casos, els seus símptomes són poc detectables durant els estadis inicials.

La Fundació Puigvert disposa d'una àmplia experiència clínica en aquestes malalties, així com d'un Laboratori de Genètica Molecular propi per a diagnosticar malalties renals minoritàries de causa genètica.

Llegir més

Som a les xarxes de referència europees

La Fundació Puigvert és part de eUROGEN, la xarxa per a malalties uro-recte-genitals rares i condicions complexes que requereixen cirurgia altament especialitzada, i de ERKnet, la Xarxa Europea de Referència per a Malalties Renals Rares.

Ens incorporem a aquestes xarxes gràcies a la nostra dilatada experiència i supraespecialització en malformacions genitourinàries congènites i en tumors urològics rars, així com en malalties renals hereditàries i glomerulars.

Llegir més

La disfunció erèctil com a indicador de problemes cardiovasculars

El Servei d'Andrologia de la Fundació Puigvert estima que els homes amb disfunció erèctil poden trigar fins a tres i quatre anys a acudir a l'especialista en andrologia.

El Dr. Lluís Bassas, andròleg clínic expert en salut sexual i reproductiva masculina, i dirigeix el Banc de Semen de la Fundació Puigvert. Segons ha declarat en diferents mitjans de comunicació, la disfunció erèctil pot ser símptoma d'altres malalties o indici d'un problema de salut cardiovascular, hormonal o metabòlic.

Per això és important consultar amb un/a especialista si es presenten problemes sexuals, i si es fes revisions per a prevenir malalties que puguin comprometre la salut a mitjà i llarg termini.

Llegir més

Primera anèmia falciforme curada gràcies al DGP

L'equip multidisciplinari de la Fundació Puigvert i l'Hospital Sant Pau van realitzar l'any 2022 el trasplantament de medul·la òssia a una nena amb drepanocitosi, una malaltia congènita greu de la sang, a través de la selecció d'un embrió sa i compatible.

El nostre Servei de Medicina Reproductiva va realitzar la fecundació in vitro amb selecció genètica d'un embrió no afectat per la malaltia i compatible immunològicament amb la pacient. Aquest procés és possible gràcies al Diagnòstic Genètic Preimplantacional o DGP. Amb ell hem aconseguit evitar càncer de mama i ovari hereditaris, la malaltia de Steinert,  càncer de còlon hereditari, dèficit de piruvat cinasa, entre altres patologies greus.

Llegir més
16500
Urgències / any
400
Equip d'infermeria, tècnics/ques i auxiliars
9
Àrees de laboratori especialitzades
15
Serveis de diagnòstic per imatge

Els nostres camps d’especialització

La Fundació Puigvert és un dels centres hospitalaris del món occidental amb el volum més alt d’activitat assistencial especialitzada i té una de les plataformes tecnològiques pròpies més àmplies i innovadores.

Andrologia

Proporcionem assistència amb una visió capdavantera, integrativa i multidisciplinària en l'estudi, diagnòstic i tractament de la salut sexual i reproductiva masculina, tant del pacient com de la seva parella. Fundat en 1970, el nostre Servei d'Andrologia va ser pioner en la seva especialitat a l'Estat espanyol i en el món, oferint un enfocament únic i genuí d'aquesta especialitat.

Llegir més

Medicina reproductiva

Proporcionem un enfocament multidisciplinari en l'ús de les tècniques més avançades d’inseminació artificial i fecundació “in vitro”.

Llegir més

Nefrologia

Proporcionem una assistència pionera i d'alta excel·lència clínica en el diagnòstic i tractament de qualsevol patologia renal, incloses les malalties renals minoritàries. A més de ser el primer Servei de Nefrologia d'Espanya, constituït en 1955, la Fundació Puigvert va ser un hospital pioner a impulsar un programa de trasplantament renal de donant viu.

Llegir més

Serveis Assistencials Transversals

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei de Laboratori propi, així com serveis d'Urgències 24/7, Anestesiologia, Radiodiagnòstic, Infermeria Especialitzada, Psicologia Clínica, Documentació Mèdica i  Farmàcia Hospitalària, que tenen com a missió el suport a l'assistència integral, efectiva i humana en les nostres àrees d'especialització, així com promocionar el desenvolupament, coneixement científic i la docència.

Llegir més

Urologia

Proporcionem una assistència urològica integral amb una visió 360º. Fundada com una institució dedicada gairebé exclusivament a la urologia, acumulem una experiència de més de mig segle i comptem amb un equip mèdic de primer nivell i la tecnologia més avançada per al diagnòstic i tractament de totes les patologies urogenitals.

Llegir més
700
Equip humà
20
Unitats especialitzades
6.000
Cirurgies /any
20.000
Urgències /any

Pide cita