Pla Estratègic
2021-2025

El Pla Estratègic 21-25 de la Fundació Puigvert és un instrument de referència per a encarar el procés de transformació i progressiva evolució de la nostra institució en els pròxims anys.
La Fundació Puigvert ha actualitzat el que ha de ser el seu posicionament estratègic per al període 21–25, concretant-se en el Pla Estratègic 2021-2025,
que s'estructura en 7 eixos i 21 objectius estratègics.

1 Reforçar el posicionament de la Fundació Puigvert com a centre sanitari

75%
85%

2 Innovar en el model d’atenció i en la cartera de serveis

40%
85%

3 Potenciar una Atenció Privada diferenciada

60%
85%

4 Impulsar el lideratge institucional en els diferents ámbits de la Fundació Puigvert

Completado
85%

5 Vetllar pel lideratge clínic i assistencial, amb capacitat d’atracció dels professionals

90%
85%

6 Desenvolupar sistemes d’informació avançats

15%
85%

7 Consolidar la gestió orientada a garantir la sostenibilitat del centre

Completado
85%

Eix 1. Reforçar el posicionament de la Fundació Puigvert com a centre sanitari especialitzat d'excel·lència, universitari i amb valor social

Eix orientat a potenciar la imatge de marca corporativa, fent visibles els valors i les fortaleses de la Fundació Puigvert. A més, es busca posicionar a la Fundació Puigvert com un agent rellevant en les especialitats en què és referent. Per a això és imprescindible establir un pla d'acció per a cada servei, així com identificar aliances i incorporar l'Agenda 2030 en els objectius de l'Estratègia 21-25.

Eix 2. Innovar en el model d'atenció i la cartera de serveis

Eix orientat, d'una banda, a fer créixer l'activitat amb una cartera de serveis innovadora enfocada al pacient. Això s'aconseguirà a través de la incorporació de noves tecnologies i establint canals de participació dels i les pacients per a incorporar la seva perspectiva en projectes determinats.

D'altra banda, s'aspira a assolir els adequats nivells d'acreditació: l'acreditació del Departament de Salut, així com identificar i optar a acreditacions externes de gestió institucional (EFQM, ISO...), gestió clínica (Joint Commission International...) i alta especialització (CSUR, UEC...).

Eix 3. Potenciar una atenció privada 

Per a convertir a la Fundació Puigvert en un centre d'excel·lència en l'àmbit privat cal actualitzar la cartera de serveis d'àmbit privat, definir els processos d'atenció crítics per a garantir una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats de les persones i adequar els serveis d'hostaleria i els espais als estàndards més exigents.

D'altra banda, la Fundació Puigvert es proposa definir el model de prestació de l'atenció privada, així com establir un pla d'acció. També cal establir accions concretes per a afavorir la coordinació interna dels recursos per a l'atenció de pacients públics i privats.

Així mateix, és necessari desenvolupar una estratègia de màrqueting que doni visibilitat a l'oferta de serveis privats i atregui pacients nacionals i internacionals.

Eix 4. Impulsar el lideratge institucional en els àmbits de docència, recerca i innovació alineats amb l'activitat clínica

Docència. La Fundació Puigvert ha de recolçar-se en els seus centres universitaris i desenvolupar amb ells una estratègia de formació atractiva. A més, cal crear una unitat de negoci al voltant de l'activitat de L'Educació Clínica Continuada (ECC) que ofereixi formació amb visió internacional. També és necessari establir una oferta dirigida a especialistes, a personal sanitari i a públic en general, amb la idea d'oferir una imatge més comunitària.

Recerca i innovació. Per a impulsar el lideratge en l'àmbit de la recerca i la innovació és necessari: fer efectiva una política de R+D, reformular la línia de recerca comuna amb l’Institut d’Investigació i Recerca Biomèdica de Sant Pau (IIRB Sant Pau), millora de les tecnologies de la informació i la comunicació, dotar de temps i formació als i les professionals per a fer recerca, reorganitzar l'accés a les bases de dades internes i externes de suport a la recerca i reforçar les aliances estratègiques en l'àmbit de la recerca.

Eix 5. Vetllar pel lideratge clínic i assistencial, amb capacitat d'atracció de professionals

Fomentar la cultura de participació perquè els i les professionals tinguin un clar sentiment de pertinença a l'entitat. En paral·lel, desenvolupar una política de reconeixement personal amb la revisió i actualització de rols i competències per a traslladar als respectius plans de carrera.

Fundació Puigvert aspira a aconseguir reconeixement com el Great Place to Work que significa sentir el treball com alguna cosa més que un treball, confiar en els i les líders, companys i companyes d'equip i el tracte equitatiu.

Eix 6. Desenvolupar uns Sistemes d'Informació avançats

Eix orientat a dissenyar i implantar el Pla Director de Sistemes d'Informació i a desplegar els recursos tecnològics necessaris per a millorar l'atenció clínica. A més, es busca facilitar la presa de decisions a través de les bases de dades i eines de Business Intelligence. Finalment, implantar una plataforma de telemedicina, així com una plataforma de e-learning corporativa per a la docència i formació.

Eix 7. Consolidar la gestió orientada a garantir la sostenibilitat del centre

Eix orientat a desenvolupar un model de cost (i marge) per procés assistencial, fent una anàlisi per servei del valor aportat pels processos i del cost-eficiència de les prestacions. A més, es busca aconseguir ingressos complementaris a través de campanyes de fundraising, donacions i subvencions. Finalment, definir la política de compres i desplegar un pla d'infraestructures.

Descàrrega el Pla Estratègic 2021-2025

El Pla Estratègic 2021-2025 de la Fundació Puigvert està articulat en 7 eixos dirigits a reforçar i consolidar la marca "Fundació Puigvert" destacant l'excel·lència de la nostra entitat així com a recuperar i potenciar l'activitat privada sota la denominació Fundació Puigvert, Barcelona Centri Privat.