Horaris de visita i consulta SCS

Per ser atès a la consulta ambulatòria programada a càrrec del CatSalut és necessari portar un full de derivació, que li pot donar el seu metge de capçalera o un metge especialista.

Visites d'hospitalització

En situacions de normalitat, els malalts ingressats poden rebre visites durant l'horari assenyalat:

Les hores de visita són:

Dies feiners: de 15.00 a 19.00 h

Dissabtes i festius: de 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 19.00 h

Llevat d'indicació mèdica expressa, el nombre de visites que el malalt pot rebre diàriament no està limitat, però sí que ho està la seva coincidència, que queda restringida a dues visites simultànies.

Per evitar incomoditats, és molt important que malalts i familiars informin les persones del seu entorn familiar i social d'aquestes normes.

Els acompanyants:

En determinats supòsits (gravetat, informació, intervenció, etc.), es permeten les visites fora de l’horari:

1. Tant per intervenció com per rebre informació de l'equip mèdic:

* Durant les primeres 24 hores després de la intervenció només es permet la permanència d'un acompanyant a l'habitació del pacient, llevat del cas de nens petits i/o de persones discapacitades.

* Quan l'equip mèdic hagi proporcionat als familiars la informació pertinent, cal que abandonin el centre.

2. Quan de manera expressa el metge autoritza la permanència d'un acompanyant al costat del malalt.

3. En el cas de malalts que ho requereixin, o en situació crítica, s'autoritza la permanència simultània al centre de més d’un familiar, tot i que només un podrà estar al costat del malalt, si està enllitat en una habitació compartida.

 

Notícies

Esdeveniments