Missió, visió, principis i valors

El perquè de la Fundació, la seva missió

La missió de la Fundació és “proporcionar assistència integral, efectiva i humana en urologia, nefrologia i andrologia, i promocionar el desenvolupament i el coneixement científic d'aquestes especialitats, amb activitats de docència, formació, recerca, divulgació i educació per la salut.”

Visió: “Compromesos amb la salut de les persones”

La Fundació Puigvert vol ser una organització:

  • Apreciada pels malalts, pel seu alt nivell d'atenció, personal i tècnica.
  • Coneguda per la comunitat científica, per l'excel·lència de la seva transmissió de coneixements, basada en l'experiència i l'expertesa dels seus professionals.
  • Identificada per la cura que té del seu entorn, per la capacitació i el desenvolupament que proporciona al seu personal, i per la seva responsabilitat social.
  • Valorada pels seus resultats, sanitaris i socials, i perquè és econòmicament sostenible.

Principis i valors, la identitat de la Fundació

Els principis guien tots i cadascun dels integrants de la Fundació Puigvert, en les diferents vessants en què treballa:

En l'activitat assistencial, els malalts es tracten des d'una perspectiva biològica i des del punt de vista cultural, psicològic i social. El procés assistencial està enfocat a assolir un diagnòstic segur i una terapèutica efectiva tan aviat com sigui possible, sense deixar de tenir com a eix central la qualitat de vida del malalt i la seva llibertat de decisió.

En l'activitat de docència i de formació, l'objecte de l'ensenyament està basat en la generositat en la transmissió de coneixements i d'experiències. Aquesta transmissió sempre ha d'estar presidida per l'evidència i l'objectivitat.

En l'activitat d'investigació, bàsica i clínica, és imprescindible seguir els criteris ètics més exigents, per tal de garantir la qualitat de la recerca i la seguretat dels malalts, als quals cal proporcionar, en tot moment, una informació clara i objectiva.

En l'activitat divulgadora, és indispensable que els treballs publicats es basin en l'evidència científica i la veracitat dels resultats obtinguts.

Els valors que han de preservar tots els integrants de la Fundació són:

  • Responsabilitat i rigor: Servir el malalt i la seva família amb eficàcia, eficiència, pertinença i humanitat.
  • Esperit de superació: Aportar a la feina professionalitat, qualitat i voluntat de millora.
  • Comportament ètic: Dirigir, treballar i actuar amb criteris ètics, a tots els nivells de l'organització.
  • Bon govern: “Retre comptes” a la societat sobre la gestió realitzada i l'ús dels mitjans fundacionals que ens han estat confiats.

 

Notícies

Esdeveniments

Del 23 al 25 d'octubre celebrarem el 17è Curs d'Andrologia, enguany titulat "Salut reproductiva, salut sexual, salut de l'home". Al llarg de 3 dies els experts compartiran coneixements i experiències a través de diversos mòduls tant teòrics com pràctics.