La Fundació Puigvert, centre de referència per a malalties urològiques i renals

13/06/18
  • El centre ha sigut acreditat per tractar dos grups de malalties d'aquestes especialitats

Barcelona, 13 de junio de 2018.-La Fundació Puigvert ha estat designada unitat de referència (CSUR) per al complex extròfia-epispàdies en nens i per malalties glomerulars complexes en adults. L'acreditació s'ha aconseguit com a unitat integrada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, centre amb el qual s'han format equips multidisciplinaris per al tractament d'aquestes patologies. Els CSUR són centres, serveis o unitats de referència del Sistema Nacional de Salut establerts pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. La consideració de CSUR s'atorga únicament als centres sanitaris que dediquen la seva activitat a l'atenció de determinades patologies o grups de patologies considerades malalties rares i que requereixen alt nivell d'especialització o que necessiten alta tecnologia per a la seva prevenció, diagnòstic o tractament.

Per ser considerat CSUR, un centre ha de demostrar el coneixement i l'experiència adequats, tenir un volum suficient d'activitat en la tècnica, tecnologia o procediment que s'acredita i demostrar indicadors de resultats adequats. La designació CSUR és doncs un reconeixement a l'experiència de la Fundació Puigvert en aquestes patologies, que s'emmarquen en les especialitats d'Urologia i de Nefrologia, camps en els quals l'entitat és pionera des de fa anys. La recent designació de CSUR se suma a la de trasplantament renal creuat, de la qual està acreditada des de desembre de 2010.

La coordinadora del CSUR del complex extròfia-epispàdies (CEE) és la Dra Anna Bujons, cap de la Unitat d’ uropediatria de la Fundació Puigvert. El CEE representa un espectre de malformacions genitourinàries amb diferents graus de gravetat. Depenent de la severitat, el CEE pot afectar el sistema urinari, aparell locomotor, pelvis, sòl pèlvic, paret abdominal, genitals i, en ocasions, a la columna vertebral i l'anus.

Les malalties glomerulars complexes del ronyó són ateses a la Fundació Puigvert des dels anys 60 i actualment es tracten uns 350 pacients. El coordinador d'aquesta Unitat és el Dr. José Ballarín. Representen un grup heterogeni de malalties que afecten els glomèruls renals i que ocasionen trastorns funcionals i estructurals.

Segons estableix el Ministeri, els CSUR del Sistema Nacional de Salut han de donar cobertura a tot el territori nacional i atendre tots els pacients en igualtat de condicions, independentment del seu lloc de residència. A més, han de proporcionar atenció en equip multidisciplinari: assistència sanitària, suport per a confirmació diagnòstica, definir estratègies terapèutiques i de seguiment i actuar de consultor per a les unitats clíniques que atenen habitualment a aquests pacients. D'altra banda, han de garantir la continuïtat en l'atenció entre etapes de la vida del pacient (nen-adult) i entre nivells assistencials. Així mateix, es comprometen a avaluar els resultats i donar formació a altres professionals. Qualsevol servei o unitat que es proposi per a ser CSUR ha de comptar amb l'autorització sanitària de funcionament i l'informe favorable de la comunitat autònoma on està ubicat.

Informació relacionada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vitae leo in diam faucibus.