Procediments normalitzats de treball del CEIC

Els procediments normalitzats de treball (PNTs) del CEIm (Comité d'Ètica d'Investigació amb Medicaments) de la Fundació Puigvert regulen el seu funcionament intern.

Aquests procediments donen compliment a la normativa vigent (RD 1090/2015 de 4 de diciembre que regula los ensayos clínicos con medicamentos y los CEIms, BOE núm 307, de 24/12/2015), i el seu contingut preveu els aspectes que s'estableixen a la INSTRUCCIÓ 1/2017 de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària Departament de Salut sobre el Procedimient d'acreditació dels comitès d'ètica d'investigació clínica com comités d'ètica d'investigació amb medicaments.

Els PNT, aprovats per consens de tots els seus integrants, són públics i els investigadors i els promotors els poden sol·licitar.

A causa de l'adaptació a la nova normativa, els PNTs han estat actualitzats després de l'acreditació com CEIm el 5 d'abril de 2018.

 

Notícies

Esdeveniments

Del 23 al 25 d'octubre celebrarem el 17è Curs d'Andrologia, enguany titulat "Salut reproductiva, salut sexual, salut de l'home". Al llarg de 3 dies els experts compartiran coneixements i experiències a través de diversos mòduls tant teòrics com pràctics.